Mgr. Jan Jiříček

notář v Kladně

Občanské právo

Právní jednání pro případ smrti

  • Pokud si přejete uspořádat majetkové poměry Vašich nejbližších pro případ Vašeho úmrtí nebo vydědit potomka, dle Vašich požadavků sepíšeme, formou notářského zápisu, závěť, listinu o vydědění či jiné pořízení pro případ smrti, které následně zaevidujeme do Evidence právních jednání pro případ smrti vedené Notářskou komorou České republiky.

Převody nemovitých věcí

  • Ať už se jedná o pozemek, stavbu, bytovou či nebytovou jednotku, sepíšeme dle Vašich požadavků, a to formou notářského zápisu, kupní, směnnou či darovací smlouvu, jakož i s darovací smlouvou často související smlouvu o zřízení věcného břemene.
  • Samozřejmostí je vyhotovení aktuálního výpisu z katastru nemovitostí, jakož i následného návrhu na zápis práva do katastru nemovitostí, podání návrhu příslušnému katastrálnímu úřadu a zastoupení v řízení před ním.
  • V souvislosti s kupní smlouvou nabízíme našim klientům i možnost bezpečného zajištění úhrady kupní ceny, a to formou notářské úschovy peněz.

Notářská úschova listin a peněz

  • Ať již v návaznosti na námi sepsanou kupní smlouvu či bez ní, zajistíme bezpečné uschování peněz (kupní ceny) a listin (vyhotovení kupní smlouvy a návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí), stejně jako zajistíme bezpečné uschování Vámi sepsaného pořízení pro případ smrti, Vašich cenných papírů a jiných listin.

Zástavní smlouvy a Rejstřík zástav

  • Formou notářského zápisu sepíšeme našim klientům zástavní smlouvu, která je významným prostředkem k zajištění dluhu.
  • V některých případech zákon zástavní smlouvu ve formě notářského zápisu přímo vyžaduje, kromě jiného i tehdy, má-li zástavní právo k movité věci vzniknout zápisem do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou České republiky.

Notářské zápisy se svolením k přímé vykonatelnosti

  • Jsou podkladem pro soudní výkon rozhodnutí či pro nařízení exekuce, a to bez nutnosti předchozího soudního řízení.

Společenství vlastníků jednotek, spolky, nadace a nadační fondy

  • Osvědčíme rozhodnutí přijatá na schůzi shromáždění společenství vlastníků jednotek, sepíšeme stanovy spolku, zakládací listiny nadace, nadačního fondu či ústavu, poskytneme právní služby obecně prospěšným společnostem, to vše s možností následného přímého zápisu zapisovaných skutečností notářkou do veřejného rejstříku.

Osvědčování právně významných skutečností a prohlášení

  • O tom, že byla předložena listina a kdy se tak stalo, o průběhu valných hromad a schůzí právnických osob, o tom, že je někdo naživu, o jiných skutkových dějích, o stavu věcí a o prohlášení, aj.

Cena poskytovaných služeb se řídí Vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb. v posl. znění, o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky - Notářským tarifem (ve své příloze), jehož úplné znění naleznete na webových stránkách Notářské komory České republiky. Přesnou cenu za Vámi požadovaný notářský úkon Vám rádi sdělíme na požádání.


Tento web používá výhradně technické cookies nezbytné pro korektní fungování webu. Používáním webových stránek s tímto souhlasíte. Již nezobrazovat.